Statistik

Både män och kvinnor utsätts för våld i dagens Sverige. Dock skiljer sig relationen mellan offer och förövare tydligt åt mellan kvinnor och män som utsätts för misshandel. För 41 % av de utsatta kvinnorna är gärningspersonen en bekant och i 37 % av fallen är gärningspersonen en närstående. För män som utsätts för våld är förövaren i majoriteten av fallen helt okänd (71 %) och i endast 2 % av fallen är gärningsmannen en närstående (Källa: BRÅ (2014), Misshandel mot kvinnor). Kvinnor utsätts även i betydligt högre grad för misshandel i en bostad (kvinnor 30 %, män 6 %) och män utsatts för misshandel i större utsträckning på en allmän plats (män 59 %, kvinnor 36 %). Varje år dödas cirka 17 kvinnor av sin ex-man eller pojkvän till följd av våldet som hon utsatts för. Brottsförebyggande rådet menar således att dessa siffror visar på att män i regel inte utsätts för misshandel av någon närstående eller i hemmet, medan misshandel mot kvinnor oftare sker i det privata eller i arbetslivet.

År 2013 anmäldes 27 100 fall av misshandel mot kvinnor över 18 år i Sverige (Källa: BRÅ (2014), Misshandel mot kvinnor). Dock visar Brottsförebygganderådets statistik från år 2012 att anmälningsbenägenheten är låg hos personer som blivit utsatta för brott i en nära relation – endast 3,9 % hade polisanmält händelsen (Källa: (BRÅ (2014), Brott i nära relationer. En nationell kartläggning). Mörkertalet för misshandel och våld i nära relation är således stort och det är även vanligt att våldet normaliseras till den grad att den som utsätts inte definierar handlingarna som våld och övergrepp.

Läs mer:

BRÅ
Nationellt centrum för kvinnofrid