Lagen

Våldet mot kvinnor är ett alarmerande och akut samhällsproblem. Samhället har ett demokratiskt ansvar för våldsutsatta kvinnor och i Sverige spelar socialtjänsten en viktig roll för att få kvinnorna att bli fria från våldet. Socialtjänsten har ansvar för att hjälpa våldsutsatta kvinnor enligt Socialtjänstlagen, Brottsoffer 11 §: ”Socialnämnden ska särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation.”

Socialtjänstlagen (2001:453) med tillägg Prop 2006/07:38

Se även Brottsbalken om bestämmelser kring olika former av fysiskt våld (kap 3), psykiskt våld och människohandel (kap 4) och om sexualbrott (kap 6), samt lagen om målsägandebiträde och lagen om kontaktförbud.

Brottsbalken
Lag om målsägandebiträde (1988:609)
Lag om kontaktförbud (1988:688)