Värdegrund

Rötter i kristet socialt arbete

UKV har sina rötter inom Svenska kyrkan och Ersta diakoni och hela verksamheten vilar på en kristen grund. UKVs värdegrundsdokument är fastställt sedan 2009 och utgår från FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna som bland annat betonar människans okränkbara värde och rätt till liv, frihet och personlig säkerhet (Artikel 3). Dokumentet vill ge uttryck för de värderingar som skall prägla vårt förhållningssätt till dem som bor på UKV, personalen emellan och i det utåtriktade arbete som bedrivs i UKV:s regi. Nedan följer ett utdrag ur värdegrundsdokumentet:

Ladda ner hela vårt värdegrundsdokument