Kris- och motiveringsarbete

Vi använder oss av olika metoder för att bearbeta kris- och traumareaktioner och för att stärka kvinnornas självkänsla och för att deras psykiska mående ska förbättras. Vi lägger stor vikt vid att skapa en trygg och säker miljö för kvinnorna och betonar vikten av tid för återhämtning. Vår målsättning är att öka kvinnans fysiska och psykiska hälsa och återfinna hopp om framtiden.

Kontaktpersonskap
Varje boende får två kuratorer, kontaktpersoner, som ansvarar för det stöd av både praktisk och psykologisk karaktär hon behöver under vistelsen. Kvinnan, hennes kontaktpersoner och placerande socialsekreterare arbetar tillsammans fram en genomförandeplan med korta och långsiktiga mål utifrån kvinnans behov och förutsättningar. UKV har utarbetat tio olika behovsområden som bland annat fokuserar på säkerhet, sysselsättning och hälsa. Kvinnan förväntas att själv så långt som möjligt ta ansvar för att nå de uppsatta målen. Den boende och kontaktpersonerna har regelbundna samtal där kvinnan stärks i att formulera sin egen vilja och arbeta för en fungerande vardag och framtid.

Samverkan
UKV kan hjälpa till att etablera externa samtalskontakter för kvinnan. Personalen kan även vara behjälplig som ledsagare och stöd i kontakten med myndigheter såsom socialtjänst, polis, hälso-/sjukvård och i rättsprocesser, samt upprätta intyg för exempelvis förtursansökning till bostadsförmedling och för skyddade personuppgifter. UKV stöttar i processen att skapa/upprätthålla en fungerande sysselsättning, samt i sökande av ett eget boende efter vistelsen på UKV. UKV arbetar inte direkt med förövare men samtalar gärna med kvinnan om hennes förhållningssätt till sin förövare samt söker finna personer ur kvinnans nätverk som kan vara ett stöd.

Metoder
- Journalföring
På UKV förs journaler kontinuerligt för samtliga boendekvinnor i enlighet med Socialtjänstlagen och Socialstyrelsens föreskrifter. Journalföringen är en grundläggande del i det dagliga arbetet på UKV och möjliggör att personalen kan beskriva och följa kvinnans process under boendetiden utifrån dokumentationen i journalerna. Journalanteckningarna ska formuleras på ett enkelt och lättförståeligt sätt eftersom den boende ska kunna förstå och ta del av sin egen journal då hon har rätt att läsa denna.

- Skriftliga sammanfattningar
UKV kan bistå socialtjänsten med skriftliga sammanfattningar av boendetiden, göra hot- och riskbedömningar och behovsbedömningar. Det kan röra om kvinnans aktuella behov och resurser under boendetiden, hur kvinnan fungerat i grupprocesser etc.

- Hot- och riskbedömningar
Vi använder manualer för hot- och riskbedömningar. Verktyg som vi använder i dessa samtal utgörs bland annat av nätverkskarta och livslinje för att förstå kvinnans situation.

- Lisat
Lisat är ett formulär för självskattad livstillfredsställelse som används kontinuerligt under boendetiden som underlag för samtal.

- Samtalsmetodik
Vi använder av olika former av metoder i samtal, ex. stöd- och krissamtal, motiverande samtal, ångestreducerande tekniker (ex. sömnskola), empowerment, samtal om inre och yttre skydd, mindfullness,

Pedagogisk kompetens
- Kökspedagogik
UKV arbetar med social träning och miljöterapi vilket bland annat innebär att vi har två pedagoger anställda. Kökspedagogen ansvarar pedagogiskt kök och lär de boende om hem och hushåll. Många har aldrig bott själva och har ingen kunskap om att sköta ett hem. Det är också viktigt med näringslära, sömn och regelbundna matvanor. Varje boende ansvarar för att laga en middag i veckan.

- Hantverkspedagogik
En konstnärsutbildad hantverkspedagog har skapande verksamhet med mål att bland annat uppmuntra kvinnan till att uttrycka sin egen kreativitet under kravlösa former som också kan innebära en stunds vila från ångest och bekymmer. För dem som saknar daglig sysselsättning har vi motion en dag i veckan och en gruppverksamhet, Nour, en samtalsgrupp med olika teman en gång i veckan.

Meningsskapande och depressionsförebyggande gemensamma aktiviteter
På UKV genomförs gemensamma aktiviteter såsom motion, teaterbesök, utställningar, konserter och utflykter samt olika aktiviteter utifrån önskemål från de boende. Veckan planeras på ett obligatoriskt husmöte en kväll i veckan där de boende förväntas vara delaktiga.